Partners

BASHKIA TIRANE, NJESITE BASHKIAKE Nr.1, Nr.2, Nr.5, Nr.9, Nr.11,

SHSSH – Shërbimi Social Shtetëror,

DART – Drejtoria Arsimore Rajonale, Tiranë ,

VIS – Vullnetarizmi Ndërkombëtar për Zhvillim,

SHIS – Shoqata Internacionale për Solidaritet,

Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit,

PAMECA III,

WORLD VISION,

ARSIS,

REFLEKSIONE