top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

KËSHILLUESIT E VEGJËL KUNDËR TRAFIKIMIT TË QENIEVE NJERËZORE

Shoqata Kombëtare Edukim për Jetën (SHKEJ) dhe UNICEF në Shqipëri, në kuadër të programit “Transformimi i Përgjigjes Kombëtare ndaj trafikimit të Qenieve Njerëzore në dhe nga Shqipëria” ka realizuar Manualin për këshillues fëmijë e të rinj, për bashkëmoshatarët e tyre se si të mbrohen e reagojnë ndaj trafikimit të qenieve njerëzore.


Qëllimi i këtij manuali ështe të shërbejë si material burimor në duart e trajnerëve bashkëmoshatarë për të rritur ndërgjegjësimin për parandalimin dhe raportimin e situatave të ndryshme të trafikimit për fëmijët dhe të rinjtë.MANUAL Keshilluesit e Vegjel kunder Traf
.
Download • 8.71MB

63 views0 comments

Recent Posts

See All

DEKLARATË

Zgjedhjet demokratike vendore në Shqipëri të cilat do të mbahen në 14 Maj 2023 janë pjesë e zhvillimit demokratik, duke përfshirë respektimin e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit. Gjatë fush

bottom of page