top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

Këto janë zërat e fëmijëve!

Ata kanë folur! Ata janë shprehur! Ata kanë treguar se tani janë MË TË FUQIZUAR!

Ju prezantojmë me Alperin, Vanesen, Marjusin dhe Sarën, vetëm 4 nga fëmijët e shumtë që kanë qenë pjesë e ndërhyrjes me bazë komunitare “Forcimi i Aftësive Digjitale për fëmijët dhe të rinjtë e shtresave më vulnerabël” në Qendrat Komunitare “Engjëjt e Vegjël” dhe “EDEN”, implementuar nga SHKEJ në partneritet me UNICEF Albania.

Mund të kuptohet në fjalët e tyre se si ky program I ka fuqizuar ata për të qenë më të kujdesshëm online, për të mësuar në kushte të barabarta me bashkëmoshatarët e tyre në kohë pandemie, për të aksesuar programet e nevojshme digitale dhe pse jo për të luajtur online në mënyrë të sigurt.

Ky material është prodhuar në kuadër të programit “Transformimi i Përgjigjes Kombëtare ndaj Trafikimit të Qënieve Njerëzore në dhe nga Shqipëria” i cili mbështetet nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar British Embassy Tirana dhe udhëhiqet nga UNICEF Albania.

#Ndalojmëtrafikimin #Bashkëmundemi #StopHumantrafficking #EndHumanTrafficking #bashkëkundërtrafikimittëqenievenjerëzore UNICEF Albania British Embassy Tirana


16 views0 comments

Recent Posts

See All

Zgjedhjet demokratike vendore në Shqipëri të cilat do të mbahen në 14 Maj 2023 janë pjesë e zhvillimit demokratik, duke përfshirë respektimin e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit. Gjatë fush

bottom of page