top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

Newsletter: Youth as promoters of online safety and human trafficking issues
Youth as promoters of online safety and human trafficking issues

15 August


The youth of the EDEN Community Centre managed by SHKEJ, organized an awareness and educational meeting with children and young people from disadvantaged communities. Play and inclusive discussions about digitalization, online security, and human trafficking were identified as successful community service tools for these children and young people. During this activity, the young participants were able to reinforce the information they had received, obtain new knowledge, but also had fun, shared experiences and were motivated to be reliable information promoters for their peers.


Throughout the conversation, online gaming was mentioned as a problem that could lead to their trafficking. R.P., one of the teenage participants, said "I have frequently been contacted by false profiles on social networks and I have always avoided contact with strangers." Contact with strangers of various ages is common in these games and the level of security is relatively low. Hence, during these informative sessions, online games should be given a high priority because cases have been documented where young people have encountered older people with hidden and hostile motives.Të rinjtë, promotorë të informimit mbi sigurinë online dhe çështjet e trafikimit të qenieve njerëzorë

15 Gusht


Të rinjtë e Qendrës Komunitare EDEN që menaxhohet nga SHKEJ, organizuan një takim informues me fëmijë dhe të rinj të komuniteteve vulnerabël. Loja dhe diskutimet gjithëpërfshirëse rreth dixhitalizimit, sigurisë në internet dhe trafikimit të qenieve njerëzore u identifikuan si një mjet i suksesshëm i shërbimit në komunitet për këta fëmijë dhe të rinj. Gjatë këtij aktiviteti, të rinjtë pjesëmarrës jo vetëm që përforcuan informacionet e marra, por dhe u argëtuan, ndanë eksperiencat e tyre, përfituan njohuri të reja dhe u motivuan për të qenë përçues të informacionit të sigurt tek bashkëmoshatarët e tyre.

Përgjatë diskutimin lojërat që luhen online u identifikuan si një problem që mund të çojë deri në trafikimin e tyre. R.P një nga të rinjtë pjesëmarrës u shpreh se “jam kontaktuar shpesh nga profile fallco në rrjetet socialhe gjithmonë e kam shmangur kontaktin me persona te panjohur”.


Në këto lojëra kontakti me persona të panjohur të grup moshave të ndryshme është i shpeshtë dhe niveli sigurisë është shume i ulët.

Si rrjedhojë ata mendojnë se gjatë këtyre takimeve, lojërave online duhet ti jepet një rëndësi shumë e madhe, pasi janë identifikuar raste ku të rinjtë për nevojat tyre kanë hasur në persona të panjohur, më të rritur dhe me qëllime të fshehura dhe tendencioze.
40 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page