top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

End Human Trafficking

#30July #End Human Trafficking Day #Listen and responding to the voices of victims #Survivors have spoken

@Renate #RenateAlbaniaGroup #SHKEJ


11 views0 comments

Recent Posts

See All

Zgjedhjet demokratike vendore në Shqipëri të cilat do të mbahen në 14 Maj 2023 janë pjesë e zhvillimit demokratik, duke përfshirë respektimin e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit. Gjatë fush

bottom of page