top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

Strengthening digital skills for parents from marginalized communities

Strengthening digital skills for parents from marginalised communities

The education of parents plays an important role in the work on strengthening digital skills of children and teenagers. To this end ten activities were carried out with 60 parents in two SHKEJ community centres and in the communities of Bregu Lumit and Shkoza, among others.

The main topics covered concerned the online safety of children, the best possible use of the essential applications and basic lessons for the use of technological devices for parents.

Throughout the sessions the parents expressed their interest in learning more about the virtual world, the endless possibilities it provides and safe ways in how to use the technology to their advantage.Altin, a 50-year-old participant in some of the trainings conducted in the Computer Lab at the Little Angels Community Centre, said that, “Previously when children asked me for help with their homework online it seemed to me they were speaking a language I didn’t understand. But now I have made small steps by learning how to use basic programmes.”

The sessions that attracted the most attention of parents concerned online safety and the dangers that exist in the virtual world: online bullying and exposure to various forms of human trafficking. “I was really happy that my child was using the computer and was never worried that the Internet could carry such great risks,” said Bardha, 39 years old and participant in one of the online safety sessions. By learning digital skills, parents are now closer to their children in their use of the medium, helping to identify, prevent and report online danger, including also reporting possible cases of trafficking, threats or fraud.Forcimi i aftësive digjitale të prindërve nga komunitete të margjinalizuara

Në procesin e aftësimit digjital të fëmijëve dhe të rinjve vend të rëndësishëm zë dhe edukimi i prindërve. Për këtë aryse janë realizuar 10 aktivitete me pjesëmarrjen e 60 prindërve në 2 Qendrat Komunitare SHKEJ dhe në komunitete si Bregu i Lumit, Shkozë etj.

Tematikat kryesore të trajtuara kanë qenë në lidhje me sigurinë online për fëmijët, përdorimin sa më të mirë të aplikacioneve të nevojshme për prindërit dhe mësime bazë për përdorimin e aparaturave teknologjike.

Përgjatë sesioneve të realizuara u vu re një interesim shumë i madh nga ana e prindërve për të mësuar më shumë rreth botës virtuale, mundësive të pafundme që ajo shfaq dhe mënyrave si ta përdorin teknologjinë në avantazhin e tyre pasi tashmë ajo është bërë pjesë e rëndësishme e jetës. Altini 50 vjeç pjesëmarrës në disa nga trajnimet e zhvilluara në Laboratorin Kompjuterik në Qendrën Komunitare “Engjëjt e Vegjël” shprehet “Më parë kur më kërkonin fëmijët ndihmë në lidhje me detyrat online më dukej sikur flisnin një gjuhë që unë nuk e kuptoja, tani unë së bashku me ata kam mësuar me hapa të vegjël përdorimin e programeve kryesore që më duhen”. Sesione që tërhoqën interes nga prindërit ishin dhe ato në lidhje me sigurinë online dhe rreziqet që sjell bota virtuale si bulizmi online dhe ekspozimi ndaj formave të ndryshme të trafikimit.


Bardha 39 pjesëmarrëse në një nga sesionet thotë se “Unë isha e lumtur që fëmija im përdorte kompjuterin dhe asnjëherë nuk shqetësohesha se interneti mund të kishte edhe rreziqe kaq të mëdha”.

Duke u aftësuar nё njohuri digjitale prindërit tashmë kanë një mundësi më shumë për t’iu gjendur pranë fëmijëve tё tyre mbi rreziqet që u kanosen online përfshirë edhe raportimin e rasteve të mundshme të trafikimit, kërcënimeve apo mashtrimeve.
53 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page